Ofis Kiralama

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE  GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Ofis Gayrimenkul

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE  GİZLİLİK POLİTİKASI

Ofis Kiralama

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ofis Kiralama Sistemleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Plaza Cubes”) tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler göndermesi, aşağıda belirttiğim iletişim bilgilerimin bu amaçlar ile alındığını ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğini; iletişim bilgilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınarak işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılabileceğine ve kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeden verdiğim işbu iletişim iznini reddetme hakkımı kullanarak iletişimi durdurabileceğime ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak; Plaza Cubes tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılan anket uygulamaları, bülten gönderme de dahil olmak üzere Plaza Cubes tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları arasından aşağıda tercih ettiğim iletişim kanallarıyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Ofis Kiralama Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Plaza Cubes”), siz müşterilerimizden elde ettiği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Plaza Cubes, kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir;

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, kamera görüntüsü ve şirket tesisimizi ziyaretiniz sırasında tarafınızca beyan edilen diğer kişisel verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirketimiz bina ve tesislerinde ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Plaza Cubes tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ya da CCTV ile toplanabilmektedir. Plaza Cubes, sözleşmenin kurulması ve ifası başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Plaza Cubes, bu kapsamda kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Plaza Cubes uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız

Şirketimize başvuru yaparak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiziniz. Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte ……………………………… adresine ıslak imzalı olarak; ya da ………….…….. adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1.       KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, Ofis Kiralama Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Plaza Cubes” veya “Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Politika, Plaza Cubes çalışanları hariç olmak üzere, şirket tarafından kişisel verisi işlenen herkesi kapsamaktadır. Şirket çalışanlarımız için ayrıca Ofis Kiralama Sistemleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası “Çalışan Politikası” bulunmaktadır.

2.       TANIMLAR
Açık rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.
Anonim hale getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

KanunKişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’):İşbu Politika’ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulunu
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumunu
Veri işleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri kayıt sistemi:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Özel nitelikli kişisel veri:Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Politika:Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
3.                  DEĞİŞİKLİKLER

Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politika’da yapılacak olan değişiklikler Plaza Cubes’ün www.plazacubes.com kurumsal internet sitesinden takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.

4.                   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

Plaza Cubes,  Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politika’nın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
5.                   KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Plaza Cubes, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 • Plaza Cubes’ün Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Plaza Cubes’ün Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

7.                   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun’a uygun bir biçimde Plaza Cubes tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
8.                  PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Plaza Cubes, elde ettiği aşağıda belirtilen kişisel verileri yukarıda bahsi geçen ilkelere ve hukuka uygunluk nedenlerine uyumlu olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlemektedir. Aşağıda belirtilen veri kategorilerine ait kişisel verilerin sahipleri ise Politika’nın 9. Bölümünde belirtilmektedir.

Kimlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport dokümanlarında yer alan bilgiler.
İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan e-posta, telefon numarası, adres bilgileri.
Müşteri BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ticari faaliyetler kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen fatura, banka bilgileri vb. bilgiler.
Çalışan Adayı BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimize işe alım kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen  özlük bilgisi, eğitim bilgisi, iş tecrübesi vb. bilgiler.
Yan Haklar BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimizin sunduğu yan hak ve menfaatlerle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Tesis Güvenlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimize girişlerde elde edilen kayıtlar, belgeler, kamera görüntüleri, parmak izi bilgileri.
Hukuki İşlem BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Bilgi Teknolojileri BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak elde edilen IP adresi, Mac adresi, Log kayıtları vb. bilgileri.
Finansal BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan finansal sonucu gösteren belgelerle sınırlı olmak üzere banka hesap numarası, IBAN numarası, malvarlığı bilgisi vb. bilgiler.
9.                  PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Plaza Cubes tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler; müşteri, potansiyel müşteri, müşterilerimizin çalıştıkları üçüncü kişiler, çalışan adayı, ziyaretçi, tedarikçi/iş ortağı çalışanları, şirket yetkilisi ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. Söz konusu veri sahibi kategorilerine dahil kişiler aşağıdaki tabloda detaylı belirtilmiş olup; şirket çalışanlarımız Çalışan Politikasında değerlendirilmektedir.

MüşteriŞirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişiler.
Potansiyel MüşteriŞirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgilenen veya ilgilenebilecek gerçek kişiler.
Müşterilerimizin Çalıştıkları Üçüncü KişilerŞirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerle ile herhangi bir yolla şirketimiz aracılığıyla irtibata geçen gerçek kişiler.
Çalışan AdayıŞirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve özgeçmiş gönderen gerçek kişiler.
ZiyaretçiŞirketimizin yerleşkelerine herhangi bir şekilde girmiş veya web-sitesini ziyaret etmiş gerçek kişiler.
Tedarikçi/İş Ortağı ÇalışanlarıŞirketimizin herhangi bir şekilde iş ilişkisi içerisinde olduğu, hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kurumların çalışanları, yetkileri.
Şirket YetkilisiŞirketimizin Yönetimi Kurulu üyeleri, hissedarları.
Üçüncü KişilerleŞirketimizin hukuki yükümlülükleri veya şirket prosedürleri gereği kişisel verisini işlediği (kefil, aile bireyleri yakını vb.) gerçek kişiler.
10.               KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Plaza Cubes, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesi önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

Bu bağlamda Plaza Cubes; kişisel verinin özel nitelikli olması; mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik gerektirmesi; güvenlik ihlali halinde veri sahibin hak ve özgürlüklerini ne derece etkileyebileceğini dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Plaza Cubes Tarafından Alınan İdari Tedbirler

 • Çalışanlara kişisel verilerin korunması konusu hakkında eğitim çalışması yapılarak farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.
 • Kişisel veri güvenliği politikası oluşturulmuş olup; bu politikaya uygun davranılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
 • İşleme amaçları bakımında ihtiyaç bulunmayan kişisel verilerin artık muhafaza edilmemesi sağlanmıştır.
 • Veri işleyenlerle veri güvenliğine ve transferine ilişkin ek protokoller imzalanmıştır.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

Plaza Cubes Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

 • İnternet üzerinden gelen yetkisiz erişimlere ilişkin olarak güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmıştır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu alanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.
 • Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterli ve uygun olduğuna dair taahhüt alınmıştır.
 • Veri yedekleme çalışmaları yapılmaktadır.
11.               KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN “İLGİLİ KİŞİNİN” HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman Plaza Cubes’e başvuruda bulunabilir. İlgili kişinin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliği gösteren belgeler ile birlikte ……………………………… adresine ıslak imzalı olarak; ya da ………….…….. adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvuru yapılabilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

12.               PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

İşbu politikanın 8. ve 9. Bölümlerinde belirtilen veri sahipleri ve bu veri sahiplerine ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlara göre sunulması,
 • Verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Talep veya şikâyetlerin yönetilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketimiz bina ve tesislerinde ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması,
 • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • İş gücü planlama ve yeni personel seçimi
 • İşe alım gibi insan kaynakları süreçlerinin yönetimi,
 • İş başvurunuzun değerlendirilmesi, çalışan temin süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.
13.               KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Plaza Cubes tarafından işlenen kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde; kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu kapsamda Plaza Cubes ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

14.               PLAZA CUBES TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Plaza Cubes Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Tedarikçi/İş OrtağıPlaza Cubes, dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimiz iş süreçlerinin devamlılığı için gerekli olan hizmetlerle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.
Resmi kurum ve kuruluşlaraPlaza Cubes, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmekle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.
Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine Plaza Cubes, özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.
15.               PLAZA CUBES KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

Plaza Cubes’ün işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır.

Plaza Cubes, işbu Politika’nın uygulanması için oluşturulan tüm prosedürleri şirket içinden veya bağımsız bir üçüncü kişi danışman tarafından her bir denetime tabi tutmaktadır. Bu kapsamda işbu Politikada bir değişiklik yapılacağı zaman güncel politikanın yürürlüğe girmesi için Plaza Cubes’ün üst yönetiminin onayı gerekmektedir. Ayrıca Plaza Cubes, Kanun ve ikincil mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerinin uyumluluğunun sağlanması, eksiklik olması halinde ise tamamlanması amacıyla gerekli hukuki aksiyonları almaktadır. Plaza Cubes çalışanları kişisel verilerin korunması hakkında yeterli farkındalığa sahip ve bu konuda eğitimlerini tamamlamıştır. Şirket olarak konuya ilişkin verilen önem kapsamında kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınıp; bu konudaki hakları konusunda veri sahipleri bilgilendirilmektedir.

Ofis Gayrimenkul

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ofis Kiralama Sistemleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Plaza Cubes”) tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler göndermesi, aşağıda belirttiğim iletişim bilgilerimin bu amaçlar ile alındığını ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğini; iletişim bilgilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınarak işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılabileceğine ve kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeden verdiğim işbu iletişim iznini reddetme hakkımı kullanarak iletişimi durdurabileceğime ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak; Plaza Cubes tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılan anket uygulamaları, bülten gönderme de dahil olmak üzere Plaza Cubes tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları arasından aşağıda tercih ettiğim iletişim kanallarıyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Ofis Gayrimenkul Turizm Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Plaza Cubes”), siz müşterilerimizden elde ettiği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Plaza Cubes, kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir;

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, kamera görüntüsü ve şirket tesisimizi ziyaretiniz sırasında tarafınızca beyan edilen diğer kişisel verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirketimiz bina ve tesislerinde ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Plaza Cubes tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ya da CCTV ile toplanabilmektedir. Plaza Cubes, sözleşmenin kurulması ve ifası başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Plaza Cubes, bu kapsamda kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Plaza Cubes uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız

Şirketimize başvuru yaparak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiziniz. Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte ……………………………… adresine ıslak imzalı olarak; ya da ………….…….. adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 1. KAPSAM
 2. TANIMLAR
 3. DEĞİŞİKLİKLER
 4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER
 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
 6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ
 7. PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 8. PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
 9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER
 10. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN “İLGİLİ KİŞİNİN” HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ. 
 11. PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI 
 12. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI. 
 13. PLAZA CUBES TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER. 
 14. PLAZA CUBES KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI. 
1.       KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, Ofis Gayrimenkul Turizm Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Plaza Cubes” veya “Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Politika, Plaza Cubes çalışanları hariç olmak üzere, şirket tarafından kişisel verisi işlenen herkesi kapsamaktadır. Şirket çalışanlarımız için ayrıca Ofis Kiralama Sistemleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası “Çalışan Politikası” bulunmaktadır.

2.       TANIMLAR
Açık rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.
Anonim hale getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

KanunKişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’):İşbu Politika’ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulunu
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumunu
Veri işleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri kayıt sistemi:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Özel nitelikli kişisel veri:Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Politika:Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası 
3.                  DEĞİŞİKLİKLER

Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politika’da yapılacak olan değişiklikler Plaza Cubes’ün www.plazacubes.com kurumsal internet sitesinden takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.

4.                   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

Plaza Cubes,  Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politika’nın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
5.                   KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Plaza Cubes, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.

5.                  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 • Plaza Cubes’ün Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Plaza Cubes’ün Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

7.                   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun’a uygun bir biçimde Plaza Cubes tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
8.                  PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Plaza Cubes, elde ettiği aşağıda belirtilen kişisel verileri yukarıda bahsi geçen ilkelere ve hukuka uygunluk nedenlerine uyumlu olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlemektedir. Aşağıda belirtilen veri kategorilerine ait kişisel verilerin sahipleri ise Politika’nın 9. Bölümünde belirtilmektedir.

Kimlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport dokümanlarında yer alan bilgiler.
İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan e-posta, telefon numarası, adres bilgileri.
Müşteri BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ticari faaliyetler kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen fatura, banka bilgileri vb. bilgiler.
Çalışan Adayı BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimize işe alım kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen  özlük bilgisi, eğitim bilgisi, iş tecrübesi vb. bilgiler.
Yan Haklar BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimizin sunduğu yan hak ve menfaatlerle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Tesis Güvenlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimize girişlerde elde edilen kayıtlar, belgeler, kamera görüntüleri, parmak izi bilgileri.
Hukuki İşlem BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Bilgi Teknolojileri BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak elde edilen IP adresi, Mac adresi, Log kayıtları vb. bilgileri.
Finansal BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan finansal sonucu gösteren belgelerle sınırlı olmak üzere banka hesap numarası, IBAN numarası, malvarlığı bilgisi vb. bilgiler.
9.                  PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Plaza Cubes tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler; müşteri, potansiyel müşteri, müşterilerimizin çalıştıkları üçüncü kişiler, çalışan adayı, ziyaretçi, tedarikçi/iş ortağı çalışanları, şirket yetkilisi ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. Söz konusu veri sahibi kategorilerine dahil kişiler aşağıdaki tabloda detaylı belirtilmiş olup; şirket çalışanlarımız Çalışan Politikasında değerlendirilmektedir.

MüşteriŞirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişiler.
Potansiyel MüşteriŞirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgilenen veya ilgilenebilecek gerçek kişiler.
Müşterilerimizin Çalıştıkları Üçüncü KişilerŞirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerle ile herhangi bir yolla şirketimiz aracılığıyla irtibata geçen gerçek kişiler.
Çalışan AdayıŞirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve özgeçmiş gönderen gerçek kişiler.
ZiyaretçiŞirketimizin yerleşkelerine herhangi bir şekilde girmiş veya web-sitesini ziyaret etmiş gerçek kişiler.
Tedarikçi/İş Ortağı ÇalışanlarıŞirketimizin herhangi bir şekilde iş ilişkisi içerisinde olduğu, hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kurumların çalışanları, yetkileri.
Şirket YetkilisiŞirketimizin Yönetimi Kurulu üyeleri, hissedarları.
Üçüncü KişilerleŞirketimizin hukuki yükümlülükleri veya şirket prosedürleri gereği kişisel verisini işlediği (kefil, aile bireyleri yakını vb.) gerçek kişiler.
10.               KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Plaza Cubes, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesi önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

Bu bağlamda Plaza Cubes; kişisel verinin özel nitelikli olması; mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik gerektirmesi; güvenlik ihlali halinde veri sahibin hak ve özgürlüklerini ne derece etkileyebileceğini dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Plaza Cubes Tarafından Alınan İdari Tedbirler

 • Çalışanlara kişisel verilerin korunması konusu hakkında eğitim çalışması yapılarak farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.
 • Kişisel veri güvenliği politikası oluşturulmuş olup; bu politikaya uygun davranılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
 • İşleme amaçları bakımında ihtiyaç bulunmayan kişisel verilerin artık muhafaza edilmemesi sağlanmıştır.
 • Veri işleyenlerle veri güvenliğine ve transferine ilişkin ek protokoller imzalanmıştır.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

Plaza Cubes Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

 • İnternet üzerinden gelen yetkisiz erişimlere ilişkin olarak güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmıştır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu alanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.
 • Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterli ve uygun olduğuna dair taahhüt alınmıştır.
 • Veri yedekleme çalışmaları yapılmaktadır.
11.               KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN “İLGİLİ KİŞİNİN” HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman Plaza Cubes’e başvuruda bulunabilir. İlgili kişinin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliği gösteren belgeler ile birlikte ……………………………… adresine ıslak imzalı olarak; ya da ………….…….. adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvuru yapılabilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

12.               PLAZA CUBES TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

İşbu politikanın 8. ve 9. Bölümlerinde belirtilen veri sahipleri ve bu veri sahiplerine ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlara göre sunulması,
 • Verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması,
 • Pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Talep veya şikâyetlerin yönetilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketimiz bina ve tesislerinde ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması,
 • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • İş gücü planlama ve yeni personel seçimi
 • İşe alım gibi insan kaynakları süreçlerinin yönetimi,
 • İş başvurunuzun değerlendirilmesi, çalışan temin süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.
13.               KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Plaza Cubes tarafından işlenen kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde; kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu kapsamda Plaza Cubes ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

14.               PLAZA CUBES TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Plaza Cubes Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Tedarikçi/İş OrtağıPlaza Cubes, dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimiz iş süreçlerinin devamlılığı için gerekli olan hizmetlerle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.
Resmi kurum ve kuruluşlaraPlaza Cubes, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmekle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.
Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine Plaza Cubes, özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.
15.               PLAZA CUBES KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

Plaza Cubes’ün işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır.

Plaza Cubes, işbu Politika’nın uygulanması için oluşturulan tüm prosedürleri şirket içinden veya bağımsız bir üçüncü kişi danışman tarafından her bir denetime tabi tutmaktadır. Bu kapsamda işbu Politikada bir değişiklik yapılacağı zaman güncel politikanın yürürlüğe girmesi için Plaza Cubes’ün üst yönetiminin onayı gerekmektedir. Ayrıca Plaza Cubes, Kanun ve ikincil mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerinin uyumluluğunun sağlanması, eksiklik olması halinde ise tamamlanması amacıyla gerekli hukuki aksiyonları almaktadır. Plaza Cubes çalışanları kişisel verilerin korunması hakkında yeterli farkındalığa sahip ve bu konuda eğitimlerini tamamlamıştır. Şirket olarak konuya ilişkin verilen önem kapsamında kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınıp; bu konudaki hakları konusunda veri sahipleri bilgilendirilmektedir.

Listeleri Karşılaştır